آدرس دامنه سایت جدید اداره کل امور اداری و منابع انسانی دانشگاه  به شرح زیر می باشد.

http://hr.iau.ir